PL-1649658 - Lagow-Poland
Thanks to Sebastian for this nice postcard !

Lagow-Poland

Thanks to Sebastian for this nice postcard !