JP-1350737 - Shibuya- Tokyo-Japan
Thanks to Yuko !

Shibuya- Tokyo-Japan

Thanks to Yuko !